تلفن سانترال

کدهای سانترال

کدهای سانترال کد های سانترال مربوط به کارت دیزا برنامه شماره500=فعال یا غیر فعال بودنکدهای خاص در سیستم DISA برنامه شماره511= تنظیم میزان امنیت در سیستم دیزا برنامه شماره512=ذخیره کردن کدهای امنیتی دیزا برنامه شماره513=سیگنال مخصوص کشف سیگنالهای تون در سیستم دیزا برنامه شماره514=شناسای تون (صدا) مخصوص فکس برنامه شماره515=تنظیم زمان قطع مسیر برای سیستم دیزای داخلی برنامه شماره516=تعیین و واگذاری داخلیهایی که سیستم دیزا بتواند یک مکالمه خط شهری را به آنها وصل کند برنامه شماره517=تنظیم زمان انتظار سیستم دیزا برای ورود رقم دوم منبع :مجموعه وبسایت های شرکت ایده آل گستر

ادامه مطلب