آنتن های BTS

آنتن های BTS برد مفید هر BTS تا ۲۰ کیلومتر می‌رسد،البته در مناطق بدون توپوگرافی خاصی بردی حدود ۳۰ تا ۳۵ کیلومتر هم دارند. با ایجاد شرایطی این برد تا ۶۰ کیلومتر هم می‌رسد که نمونهٔ بارز آن در کویرهای ایران اتفاق افتاده‌است. شبکه با راه اندازی هر BTS به دنبال دو هدف است: ایجاد پوشش رادیویی تأمین بار ترافیکی شبکه پهنای باند فرکانسی در شبکه به طور کلی در استاندارد GSM نسل دوم دوسری ساختار فرکانسی تعریف شده دارد GSM۹۰۰ GSM۱۸۰۰ در مورد GSM۹۰۰ پهنای باند در دریافت (UPLINK) از ۸۹۰ MHz تا ۹۱۵ MHZ پهنای باند در ارسال(DOWNLINK) از ۹۳۵ MHz تا ۹۶۰ MHz می‌باشد. در مورد GSM۱۸۰۰ پهنای باند در دریافت (UPLINK) از ۱۷۱۰ MHz تا ۱۷۸۵ MHz پهنای باند در ارسال(DOWNLINK) از ۱۸۰۵ MHz تا ۱۸۸۰ MHz می‌باشد. در GSM۹۰۰ کل پهنای باند چه در ارسال و چه در دریافت به ۱۲۴...

ادامه مطلب